Regulamin konkursu pod nazwą „Keep Safe with Mitsubishi Electric”. – edycja II

(„Regulamin”)

 

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Keep Safe with Mitsubishi Electric” („Konkurs”) jest Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338549, o numerze NIP 513-01-95-269, adres: Balice, ul. Krakowska 48, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależałby od przypadku.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2

1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
3. W Konkursie nie mogą również uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani osoby z nimi powiązane rodzinnie lub osobiście.
4. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby (fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej), które prowadząc aktywnie działalność gospodarczą, spełnią następujące kryteria:
a. zapoznają się z materiałem „Pakowanie od kuchni – Przepisy na skuteczną robotyzację i automatyzację końcówek linii produkcyjnych” (webinar) umieszczonym pod linkiem https://news.mpl.pl/keep-safe-with-mitsubishi-electric/
b. odpowiedzą na 5 pytań przygotowanych przez Organizatora związanych z materiałem opisanym w pkt a),
c. przygotują krótki opis rozwiązania zagadnienia opisanego w pytaniach otwartych umieszczonych na stronie https://news.mpl.pl/keep-safe-with-mitsubishi-electric/ z zakresu tematyki webinara
d. zaakceptują postanowienia tego regulaminu,
e. wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie.
5. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która w związku z udziałem w Konkursie podejmie działania sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub obowiązującymi ją regulacjami wewnętrznymi w miejscu pracy stosującymi w kolizji z celem i założeniami Konkursu.
6. Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w szczególności poprzez wykonanie czynności wskazanych w ust. 4) oraz dokona swego zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie https://news.mpl.pl/keep-safe-with-mitsubishi-electric/stanie się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). W imieniu Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działa osoba składająca zgłoszenie, która potwierdza tym samym istniejące upoważnienia do działania w imienia Uczestnika w Konkursie.
7. Z ramienia Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, może działać wyłącznie jedna osoba składająca zgłoszenie. W przypadku kilku zgłoszeń od samego Uczestnika, jako ważne Organizator potraktuje wyłącznie pierwsze ze zgłoszeń, a pozostałe zgłoszenia anuluje.
8. Nagroda otrzymana w konkursie stanowi przychód z działalności gospodarczej uczestnika Konkursu, a jego opodatkowanie leży wyłącznie po jego stronie.

9. W niniejszej edycji konkursu nie mogą brać udziału Uczestnicy, którym przyznano już Nagrodę w innej aktywności promocyjnej Organizatora (konkurs, sprzedaż premiowa, inne akcje promocyjne) zorganizowanej w okresie do dnia 1.10-13.10

 

 

§ 3

1. Konkurs odbywa się w dniach od 26.10.2021 do 14.11.2021.
2. Organizator nagrodzi maksymalnie 10 uczestników, którzy – w okresie odbywania Konkursu – odpowiedzą prawidłowo na pytania wskazane w § 2 ust. 4 pkt b) Regulaminu oraz zgłoszoną najciekawsze – w ocenie Organizatora – pomysły, w zakresie wskazanych w § 2 ust. 4 pkt c) Regulaminu. Odpowiedzi i pomysły należy przesyłać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://news.mpl.pl/keep-safe-with-mitsubishi-electric/
3. Oceną zgłaszanych pomysłów i wyłanianiem zwycięzców Konkursu, zajmie się komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja zostanie powołana przez Dyrektora Organizatora w składzie 3 osób. Decyzje komisji są ostateczne.
4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania zgłoszonych w ramach Konkursu pomysłów zwycięzców poprzez publikacje nazwy podmiotu, który reprezentują w Konkursie, a także opisów pomysłów z zakresu pytań otwartych czyniąc to na stronie www.news.mpl.pl.
5. Lista Uczestników nagrodzonych w ramach Konkursu, dostępna będzie na stronie konkursu pod adresem https://news.mpl.pl/keep-safe-with-mitsubishi-electric/, po jego zakończeniu przez okres 5 dni.
6. Nagrody zostaną przyznane w terminie 5 dni od daty zakończenia edycji Konkursu.
7. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

 

§ 4

1. W Konkursie zostanie ufundowanych przez Organizatora maksymalnie 14 nagród dla Uczestników.
2. O kolejności miejsc zadecyduje samodzielnie komisja konkursowa Organizatora.
3. Nagrodami będą udział w szkoleniu bezpiecznej jazdy organizowanym wraz, ze Szkołą Bezpiecznej Jazdy Toyota
4. Zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny nie będzie dopuszczalna.
5. Jeden Uczestnik ma prawo wyłącznie do jednej nagrody; Uczestnik wskaże Organizatorowi dane osoby działającą z jego ramienia, która odbierze nagrodę.
6. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi chęci odbioru nagrody w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, nagroda przestaje być należna Uczestnikowi.

 

§ 5

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem konkursu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i staraniu się o Nagrodę.
3. Dane osobowe reprezentantów i przedstawicieli Uczestników biorących udział w konkursie będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu (w tym komunikacji z przedstawicielami) oraz na potrzeby prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. W celu przekazania Nagrody dane osobowe mogą być też udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy przekazaniu i realizacji prawa do Nagrody.
5. Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Uczestników obejmować będzie następujące dane: nazwa Partnera Handlowego, dane adresowe Partnera Handlowego oraz imię i nazwisko przedstawiciela Partnera Handlowego do kontaktu oraz ich adres email i telefon.
6. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych są przedstawione pod adresem, https://pl.mitsubishielectric.com/pl/privacy/index.html .

 

§ 6

1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację związaną z konkursem w formie mailowej pod adresem: marketing@mpl.mee.com
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jak również dokładny powód reklamacji.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 7

1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator poinformuje Uczestników na 3 dni przed dokonaniem zmiany poprzez ogłoszenie na stronie https://news.mpl.pl/keep-safe-with-mitsubishi-electric/ .

 

 

Kraków, dnia 26.10.2021 r.