Większość programów wspierających przedsiębiorców definiuje, w jaki sposób można wydać otrzymane pieniądze. Dotyczy to zarówno dotacji bezpośrednich, jak i ulg podatkowych. Ustawodawca, umożliwiając skorzystanie z ulgi na robotyzację, zdefiniował tzw. koszty kwalifikowane. Jest to katalog wydatków, które zostaną uwzględnione w rozliczeniu projektu i za które przysługuje ulga.

W wielu przypadkach okaże się, że będzie można uznać za koszty kwalifikowane wszystkie wydatki poniesione na budowę stanowiska zrobotyzowanego, w innych sytuacjach uda się rozliczyć zdecydowaną większość wydatków.

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na zakup:
• robotów przemysłowych ,
• urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
• urządzeń zwiększających ergonomię i bezpieczeństwo pracy,
• urządzeń umożliwiających wymianę danych cyfrowych z innymi urządzeniami,
• urządzeń służących do interakcji między człowiekiem a robotami,
• wartości niematerialnych i prawnych potrzebnych do uruchomienia robotów,

a także:
• koszty szkoleń,
• opłaty leasingowe.

W naszym poradniku opisujemy szczegółowo wszystkie kategorie akceptowalnych wydatków i podajemy przykłady konkretnych urządzeń i usług, których zakup można uwzględnić w rozliczeniu ulgi. Dzięki temu można przyjąć wstępne założenia inwestycji i obliczyć orientacyjny koszt oraz oszacować czas zwrotu z inwestycji.

Jakie koszty kwalifikowane możesz odliczyć? Pobierz nasz poradnik i dowiedz się, które wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację: https://news.mpl.pl/robotyzacja/ulga-podatkowa/