W jaki sposób zwiększyć wydajność produkcji?

Z powodu niedostatecznej ilości informacji bardzo trudno jest usprawniać procesy produkcji. Tylko dzięki rzetelnym danym, zgodnym ze stanem faktycznym, można określić rzeczywistą wydajność produkcji, która powinna stanowić punkt odniesienia do działań podejmowanych w celu poprawnego przebiegu procesów. By ocenić efekty wdrożonych zabiegów, niezbędne są odpowiednie narzędzia do mierzenia wydajności.

Z tego względu niezbędne jest opracowanie systemu, który umożliwi gromadzenie danych oraz przetwarzanie ich w odpowiedni sposób. Warto dostosować działanie systemu do specyfiki swojego zakładu, procesów wytwórczych oraz kadry i opracować sposoby analizy oraz wykorzystywania otrzymywanych informacji.

ANDON

Bardzo często przyczyną niskiej wydajności produkcji są awarie maszyn lub częste mikroprzestoje spowodowane stanem technicznym parku maszynowego. Gruntowna analiza stanu technicznego maszyn może być kosztowna, a jej rzetelne wykonanie może być niemożliwe do przeprowadzenia bez posiadania szczegółowych danych historycznych dotyczących usterek. Ciągła informacja o stanie maszyn jest niezwykle cenna, ponieważ umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w bardzo krótkim czasie. Rozwiązaniem tego typu problemów jest system ANDON, który za pomocą środków audiowizualnych sygnalizuje stan pracy maszyny oraz natychmiast powiadamia w przypadku wystąpienia zakłóceń procesu. Informacja ta może również trafiać do kadry zarządzającej za pośrednictwem innych form komunikacji, takich jak sms, e-mail, lub być wyświetlana w sposób ciągły na ekranach. System ANDON może również gromadzić dane na temat rodzaju i kategorii oraz czasu trwania przestoju danej maszyny, tworząc w ten sposób niezwykle cenny zbiór informacji. Prawidłowa ich analiza pozwala podjąć działania, mające na celu wyeliminowanie występujących najczęściej przestojów lub takich, które powodują największe straty.

Zapobiegać awariom

Obserwacja trendów pozwala ponadto przewidzieć możliwość wystąpienia poważnych awarii. Dysponując takimi informacjami, będziemy w stanie podjąć trafne decyzje oraz zaplanować działania prewencyjne dotyczące remontu lub modernizacji parku maszynowego. Umożliwi to zapobieganie poważnym sytuacjom awaryjnym oraz długim przestojom maszyn, które bywają kosztowne. Rejestrowanie danych dotyczących żywotności poszczególnych podzespołów pozwala wprowadzić okresowe plany konserwacji maszyn i sporządzić rejestr części zamiennych oraz określić ich niezbędne stany magazynowe. W tego typu działaniach nieocenionym wsparciem dla służb utrzymania ruchu są systemy CMMS.
Jedną z trzech składowych wskaźnika OEE, określającego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń, jest jakość. Oznacza to, że czynnik ten odgrywa istotną rolę w procesach wytwórczych. Wadliwe wyroby są czynnikiem generującym niepotrzebne koszty poprzez zużycie surowców, czasu, energii oraz zasobów ludzkich na wytworzenie produktu o niezadowalającej jakości. Bagatelizowanie tego problemu jest zwykłym marnotrawstwem, które może być niezwykle kosztowne. Przyczyny wytwarzania wadliwych produktów bywają bardzo różnicowane, mogą powstawać na różnych etapach produkcji. Często, chcąc wyeliminować problemy związane z jakością wyrobów, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie drogi materiałów i półproduktów aż do finalnego etapu produkcji. Współczesne systemy wspomagające produkcję oferują narzędzia umożliwiające śledzenie i lokalizowanie produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych (Traceability). Posiadając takie informacje, możemy w krótkim czasie dotrzeć do „najsłabszego ogniwa” procesu, które odpowiada za powstawanie wadliwych wyrobów. Umiejętne korzystanie z tego typu narzędzi pozwala na minimalizację kosztów, a także wdrożenie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania błędów produkcyjnych w przyszłości.

Wspomóc wydajność produkcji

Powyższe przykłady obrazują, że sposobów na poprawę wydajności produkcji jest wiele. Od zupełnie przyziemnych czynności, takich jak podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników czy optymalizacja organizacji pracy operatorów, przez regularne przeglądy maszyn, po bardziej zaawansowane, jak wdrożenie systemu do wspomagania produkcji lub zarządzania nią (ANDON, MES czy CMMS). Jeżeli nie chcemy inwestować w nowe maszyny i linie produkcyjne lub dodatkowy personel, a zależy nam na rzeczywistej i maksymalnej poprawie wyników, rozważmy możliwość inwestycji w profesjonalne systemy wspomagające wydajność produkcji.