Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Fabryki Przyszłości („Regulamin”)

§ 1

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Fabryki Przyszłości” („Konkurs”) jest Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) z siedzibą w Balicach zarejestrowana w Krajowym  Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział  Gospodarczy pod numerem KRS 0000338549, o numerze NIP 513-01-95-269, adres: Krakowska  48, 32-083 Balice, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależałby od  przypadku.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu cywilnego.

§ 2

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani osoby z nimi powiązane rodzinnie lub osobiście.
 4. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby (fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej), które prowadząc aktywnie działalność gospodarczą, łącznie spełnią następujące kryteria:
  a) zapoznają się z regulaminem umieszczonym pod linkiem www.news.mpl.pl/regulamin
  b) odpowiedzą na 6 pytań Organizatora związane z materiałem opisanym w pkt a),
  c) zgłoszą Organizatorowi pomysły w zakresie zastosowania przetwornicy częstotliwości z serii FR E800,
  d) zaakceptują postanowienia tego regulaminu,
  e) wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie,.
 5. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która w związku z udziałem w  Konkursie podejmuje działania sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.
 6. Osoba, która przystąpi do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w  szczególności poprzez wykonanie czynności wskazanych w ust. 4) oraz dokona swego zgłoszenia  poprzez formularz dostępny na stronie www.news.mpl.pl/konkurs stanie się uczestnikiem  Konkursu („Uczestnik”). W imieniu Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką  organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działa osoba składająca zgłoszenie.

§ 3

 1. Konkurs odbywa się w dniach od 15.02.2021 do 07.03.2021.
 2. Organizator nagrodzi trzech Uczestników, którzy – w okresie odbywania Konkursu – odpowiedzą prawidłowo na pytania wskazane w § 2 ust. 4 pkt b) Regulaminu oraz zgłoszoną  najciekawsze – w ocenie Organizatora – pomysły, w zakresie wskazanych w § 2 ust. 4 pkt c)  Regulaminu. Odpowiedzi i pomysły należy przesyłać wypełniając formularz na www.news.mpl.pl/konkurs.
 3. Oceną zgłaszanych pomysłów oraz wyłanianiem zwycięzców Konkursu, zajmie się komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja zostanie powołana przez Dyrektora  Organizatora w składzie 3 osób. Decyzje komisji są ostateczne.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania zgłoszonych w ramach Konkursu  pomysłów zwycięzców poprzez publikacje ich imion i nazwisk, ewentualnie nazwy podmiotu, który  reprezentują w Konkursie, a także opisów pomysłów w zakresie zastosowania przetwornicy częstotliwości z serii FR-E800, na stronie www.news.mpl.pl.
 5. Lista Uczestników nagrodzonych w ramach Konkursu, dostępna będzie na stronie konkursu  pod adresem www.news.mpl.pl/konkurs, po jego zakończeniu przez okres 30 dni.
 6. Nagrody zostaną przyznane w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 7. O przyznaniu nagród Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

§ 4

 1. W Konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora trzy nagrody dla Uczestników.
 2. O kolejności miejsc zadecyduje samodzielnie komisja konkursowa Organizatora.
 3. Nagrodami będą:
  a) I nagroda: falownik FR-E800, voucher na szkolenie Organizatora z dowolnej dziedziny automatyki, Apple iPad 2020 10,2″ Wi-Fi 32GB, dostęp do portalu SupportMe na okres 6 miesięcy w ilości 48 godzin wideokonsultacji i gadżety  reklamowe;
  b) II nagroda: falownik FR-E800, voucher na szkolenie Organizatora z dowolnej dziedziny automatyki, dostęp do portalu SupportMe na okres 3 miesięcy w ilości 24 godzin wideokonsultacji, głośnik JBL Flip Essential, słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 115 TWS czarne i gadżety  reklamowe;
  c) III nagroda: voucher na szkolenie Organizatora z dowolnej dziedziny automatyki, dostęp do  portalu SupportMe na 1 miesiąc w ilości 8 godzin wideokonsultacji i gadżety reklamowe.
 4. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika, w ciągu  21 dni od zakończenia Konkursu.
 5. Zamiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny nie jest dopuszczalna.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest  Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego  zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników są przedstawione pod adresem,  https://pl.mitsubishielectric.com/pl/privacy/index.html.

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu winni zostać zgłoszone Organizatorowi w  czasie trwania Konkursu, a nie później niż do 7 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7

 1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności może  przedłużyć Konkurs.
 2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie Organizator poinformuje Uczestników na 3 dni  przed dokonaniem zmiany poprzez ogłoszenie na stronie www.news.mpl.pl.